Mrki ugljevi se odlikuju slabije održanom drvenastom strukturom, mrke do crne boje. Sadržaj ugljenika je 65 do 80%, vodonika 3 do 5%, kiseonika 18 do 25%, pepela do 25%, isparljivih materija od 45 do 54%. Toplotna vrednost od 12,6 do 23,8 MJ/kg. Od kamenih ugljeva se razlikuju, što pored humusnih materija sadrže i izvesnu količinu humusnih kiselina.

Naziv artikla: Mrki ugalj “Đurđevik”

Šifra artikla: 22

Granulacija: Komad

Donja toplotna moć: 21200

Cena bez PDV-a: 12,291.67

Cena sa PDV-om: 14,750.00